Naše klece byly oceněny
v létech 1993 - 2014
v USA titulem

 
NEJLEPŠÍ KLEC ROKU
 
Klece voliery arrow Reklamační řád
Reklamační řád PDF Tisk E-mail

TERRA INTERNATIONAL, spol. s r.o. 

Se sídlem Kuršova 9, 63500 Brno

IČO 44265395

DIČ CZ44265395

Zapsaná v Obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Brně, pod číslem C 12093 

Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 1

Právo na uplatnění reklamace 

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit písemně na adrese:

TERRA INTERNATIONAL, spol. s r.o., Grohova 59, 602 00 Brno či emailem.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu dle § 599 občanského zákoníku.

Zákazník je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno u společnosti

Terra International, spol. s r.o.

Reklamace se nevztahují na případy:

- vznikla-li závada nebo poškození nesprávným užíváním výrobku

- výrobce neručí za defekty způsobené agresivitou papouška

- přirozené spáry u kávovníkových stromů nejsou důvodem k reklamaci

- záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobků

- na výrobky s prošlou dobou spotřeby

 

Zásady správného užívání výrobku:

1. Železné klece a voliéry

Železné klece a voliéry jsou určeny výhradně do vytápěných interiérů s relativní vlhkostí do 65%.

Klece a voliéry je nutno pravidelně čistit, na klecích a voliérách nesmí zůstávat zbytky trusu.

Pro čištění se nesmí používat prostředky s abrazivy, dále prostředky na bázi lihu či rozpouštědel.

K čistění se nesmí používat tlakové či parní stroje / čističe.

2. Nerezové klece a voliéry

Klece a voliéry je nutno pravidelně čistit, na klecích a voliérách nesmí zůstávat zbytky trusu.

Lesklé plechové části omývejte pouze vodou (případně saponátovými přípravky bez abraziv), aby nedošlo k jejich poškrábání.

Ostatní části lze použít kromě vody a saponátu i přiloženou leštící houbičku.

 

Článek 2

Odpovědnost prodávajícího 

TERRA INTERNATIONAL, spol. s r.o. při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovené vlastnosti a je bez vad.

 

Článek 3

Odpovědnost za vady 

V případě, že výrobek při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní v rozporu – trpí vadami, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To však neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

 

Článek 4

Lhůta pro uplatnění reklamace 

Práva z odpovědnosti za vady výrobku, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o přijetí reklamace ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 

Článek 5

Záruční doba 

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami, které stanoví příslušný zákon. U výrobků se stanoveným datem spotřeby končí záruka tímto datem.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. 

 

Článek 6

Odstranění vad 

Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

V případě vracení výrobku je nutno předat výrobek prodávajícímu na adrese: TERRA INTERNATIONAL, spol. s r.o., Grohova 59, 60200 Brno, řádně zabalený v původních obalech, jinak nepoškozený (poškození či vada, která nebyla předmětem reklamace). Pokud nebude toto splněno, vyhrazuje si prodávající právo na vrácení zaplacené částky snížené o náklady na obaly či opravu poškození / vad, které nebyly předmětem reklamace.

 

Článek 7

Opětovné vyskytnutí vad 

Zákazník má právo na výměnu věci nebo odstoupení od kupní smlouvy, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud

reklamovaná vada.

Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

Článek 8

Součinnost zákazníka 

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství,  umožňujících ověření a odstranění vady.

 

Článek 9

Vyzvednutí zboží ze záruční opravy 

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 14 dnů od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 14 dnů od vyrozumění o jejím provedení.


 
NOVINKA V SORTIMENTU
Hracky_anim_cz.jpg
Akce Slevy
SP23 - Brusné bidlo L+ se žvýkačkami AKCE
SP23 - Brusné bidlo L+ se žvýkačkami AKCE
540 Kč (s DPH)
DPH: 21%


Klec 131 akce
Klec 131 akce
6 490 Kč (s DPH)
DPH: 21%


Klec 508 LX SS - NEREZ drátěný vrch AKCE
Klec 508 LX SS - NEREZ drátěný vrch AKCE
49 990 Kč (s DPH)
DPH: 21%


K1680 - závěs z kávovníku s hračkami S
K1680 - závěs z kávovníku s hračkami S
340 Kč (s DPH)
DPH: 21%


K1681 - závěs z kávovníku s hračkami M-L
K1681 - závěs z kávovníku s hračkami M-L
440 Kč (s DPH)
DPH: 21%


AKCE - M878 stojan z kávovníku - stolní
AKCE - M878 stojan z kávovníku - stolní
1 900 Kč (s DPH)
DPH: 21%


© 2023 Klece pro papoušky Kings Cages
KLECE KINGS CAGES made in CZ
Klece pro papoušky TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A MINISTERSTVEM PRUMYSLU CR